ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Dagmara Żabska i Piotr Idziak – Teatr Figur

Fot. Ewa Czerwieniec

Dagmara Żabska

sze­fo­wa Te­atru Figur, te­atro­log, dok­to­rant­ka UJ w Ka­tedrze Eu­ro­peisty­ki; ab­sol­went­ka Aka­de­mii Prak­tyk Te­atral­nych w Gar­dzie­nicach, stu­dent­ka Fi­guren­theater-kol­leg w Bo­chum (Niem­cy); ko­or­dyna­tor pro­jek­tu ar­ty­stycz­no-edu­ka­cyj­nego „dilet­tan­te – te­atr w ruchu”; in­struk­tor te­atral­ny, anima­tor kul­tu­ry, pro­wadzi wy­kłady dla dzie­ci i młodzie­ży oraz sz­ko­le­nia ar­ty­stycz­ne dla biz­ne­su.

Piotr Idziak

Ur. 1981. Anima­tor ja­waj­skie­go te­atru cie­ni way­ang kulit; członek gru­py ini­cja­tyw­nej „Lu­do”, or­ga­nizator festiwalu „Ma­le­chowo Jug­gling Camp `05”; in­struk­tor żon­glowania w pro­win­cji Oris­sa w In­diach, w ramach pro­jek­tu „Girls Can”; ukończone kur­sy wi­kliniar­stwa, wi­trażu, batiku i cerami­ki. Et­nolog, so­cjolog, an­tro­po­log kul­tu­ry
Oboje są członkami krakowskiego Teatru Figur.

Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną odwiedzili w maju 2010 roku z warsztatami z zakresu teatru cieni. Spotkali się z uczniami wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać historię teatru cieni, techniki wykorzystywane w takim teatrze a także spróbować własnych sił przygotowując drobne etiudy. Warsztaty były  kontynuowane podczas pleneru artystycznego w Krynicy Morskiej we wrześniu 2010. Do Krynicy przyjechała grupa instruktorów z Teatru Figur w składzie: Dagmara Żabska, Alla Maslovskaya, Agnieszka Polańska, Jadwiga Rożek i Grażyna Tabor.Powiązane artykuły

Skip to content