ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Kryteria oceniania – warsztaty literackie

dr Maciej Pinkwart
Warsztaty literackie

Zasady pracy na lekcjach literatury, kryteria oceniania

A. Zasady pracy

1. Praca na warsztatach literackich polega na przygotowywaniu samodzielnych utworów literackich i czytaniu lektur.
2. Na lekcjach nauczyciel podaje główne tematy jego zdaniem wynikające z lektury i omawia warsztatowe zagadnienia związane z czytaną książką.
3. Uczniowie w toku dyskusji wykazują się znajomością treści książki, sposobu formułowania opisów, kreowania bohaterów, wymyślania akcji i prezentacji poszczególnych wątków.
4. W ramach prac domowych uczniowie wykonują referaty o życiu i twórczości poszczególnych pisarzy oraz eseje na temat poruszanych w książce zagadnień historycznych, społecznych i filozoficznych.
5. Samodzielne utwory literackie uczniowie przygotowują zasadniczo w domu i przedstawiają nauczycielowi do oceny artystycznej na lekcji w formie wydruku. Wymagana jest znajomość edytora tekstu MS-Word.
6. Ćwiczenia warsztatowe wykonywane są na lekcjach w klasie i obejmują pojedyncze zagadnienia formalne i merytoryczne, związane z techniką pisarską.
7. Pod koniec semestru nauczyciel może przeprowadzić test pisemny, mający na celu sprawdzenie znajomości lektur.

B. Kryteria oceniania

1. W Szkole Artystycznej z przedmiotów kierunkowych do promocji wymagana jest ocena przynajmniej dostateczna. Uczeń Wydziału Literatury, który nie osiągnie minimum oceny końcowej z przedmiotów: warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, warsztaty teatralne, scenariusze filmowe i teatralne, musi odejść ze szkoły.
2. Aby osiągnąć ocenę pozytywną z literatury na koniec roku szkolnego, uczeń jest zobowiązany spełnić minimum programowe, tj. wykazać się znajomością przynajmniej trzech pozycji ze spisu lektur literackich w ciągu danego roku szkolnego oraz napisać przynajmniej trzy prace literackie, przez nauczyciela zakwalifikowane do ewentualnego druku w wydawnictwach szkolnych, oraz uzyskać przynajmniej dostateczną ocenę z przedłożonej w czerwcu literackiej pracy rocznej.
3. Oceną wyjściową w zakresie literatury w POSA jest ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który wykazuje opanowanie materiału przewidzianego na dany rok, jest aktywny na lekcji, realizuje polecenia nauczyciela w stopniu wystarczającym, przedłoży w ciągu roku szkolnego minimum cztery prace, zakwalifikowane do publikacji i napisze pracę roczną, ocenioną przynajmniej na ocenę dobrą.
4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wykaże się znajomością lektur w sposób wzorowy, jest aktywny i samodzielnie myślący, występuje z inicjatywami twórczymi, jego prace wykazują się inwencją twórczą i oryginalnością, przedłoży minimum pięć prac, zakwalifikowanych do publikacji i napisze pracę roczną, ocenioną przynajmniej na ocenę bardzo dobrą.
5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykaże się znajomością lektur w sposób wzorowy, potrafi w toku dyskusji w czasie lekcji wykazać zrozumienie przeczytanej książki i samodzielnie wyciągać z niej wnioski, jest kreatywny, sam wymyśla tematy własnych prac literackich i realizuje je w sposób innowacyjny, w ciągu roku szkolnego przedłoży minimum sześć prac, zakwalifikowanych do druku, jego praca roczna zostanie oceniona na stopień celujący, a ponadto reprezentuje szkołę, biorąc udział w konkursach literackich, osiągając w nich znaczące sukcesy.
6. Oceny na koniec semestru zimowego wystawiane są na podstawie średniej z ocen cząstkowych i ewentualnie testu lub sprawdzianu końcowego.
7. Oceniając prace literackie ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę:
a. oryginalność tematu
b. jakość użytych literackich środków wyrazu
c. innowacyjność w sposobie ujęcia tematu
d. jakość wykonania (im mniej uwag nauczyciela, powodujących konieczność poprawiania dzieła, tym wyższa ocena)
e. samodzielność wykonania
f. terminowość wykonania
g. estetykę wykonania
8. Oceny cząstkowe: za tekst zakwalifikowany do druku uczeń otrzymuje „+”, „5” lub „6”. Teksty nie zakwalifikowane do druku są uczniowi zwracane i nie są oceniane.

C. Uwagi ogólne

1. Popełnienie plagiatu, czyli podpisanie opublikowanego wcześniej cudzego tekstu swoim nazwiskiem lub wykorzystanie we własnym utworze fragmentów cudzego tekstu bez powołania się na źródło będzie skutkować wycofaniem utworu z druku i obniżeniem oceny końcowo-rocznej o jeden stopień. W przypadku ponownego popełnienia kradzieży tekstu – uczeń otrzyma obniżoną ocenę ze sprawowania. W szczególnie rażących przypadkach, gdy utwór oparty na plagiacie zostanie opublikowany, narażając na szwank dobre imię szkoły – uczeń może być usunięty ze szkoły. Dotyczy to nieuprawnionego korzystania z tekstów publikowanych w jakiejkolwiek formie, tj. w książkach, broszurach, prasie, jakichkolwiek nośnikach elektronicznych i w Internecie.
2. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych są głównymi zajęciami ucznia gimnazjum artystycznego i aktywne uczestniczenie w nich jest obowiązkowe. Jakiekolwiek absencje, spóźnienia czy wcześniejsze wyjścia wymagają pisemnego usprawiedliwienia przedłożonego przez rodziców za pośrednictwem wychowawcy i mogą mieć miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nieobecność na zajęciach, nieusprawiedliwiona czy usprawiedliwiona nie zwalnia z obowiązku opanowania prezentowanego na lekcji materiału. Przy dłuższej nieobecności, spowodowanej chorobą, nauczyciel może wyznaczyć odrębny termin na uzupełnienie zaległości.
3. Uczniowie otrzymują spis podstawowych lektur na dany rok szkolny najpóźniej na początku roku szkolnego. Usprawiedliwienia, iż uczeń nie zdołał zdobyć i przeczytać na czas stosownej książki nie będą przyjmowane. W przypadku nowo wprowadzanych w ciągu roku szkolnego lektur dodatkowych (najnowsze bestsellery) nauczyciel zobowiązuje się pomóc w szybkim znalezieniu dzieła. W czasie lekcji będą omawiane wszystkie przypadające na dany rok lektury, ale do uzyskania pozytywnej oceny wymagana jest samodzielne przeczytanie przynajmniej trzech dzieł, a ich znajomość będzie sprawdzana nie tylko na podstawie znajomości treści, ale także charakterystycznych cech twórczości, sposobu pisania i formułowania idei.


Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content