ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM.

Zakopane, dnia  27-07-2010

Dotyczy:  wyboru oferty najkorzystniejszej w  przetargu nieograniczonym   na roboty remontowo-budowlane budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem
przy ul. Sienkiewicza 12

Uprzejmie informuję ,że zamawiający  w wyniku przeprowadzonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity- Dz.U  z 2010r.  Nr 113  poz. 759, zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  na roboty remontowo-budowlane budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych
w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza 12 za ofertę najkorzystniejszą uznał  ofertę złożoną przez

Firmę Remontowo-Budowlaną
KAZIMIERZ   ZELEK
ul. Smrekowa 6
34-500 Zakopane
Cena oferty
Netto : 59.086,24 zł
Podatek Vat 22% w kwocie : 12.998,97 zł
Brutto 72.085,21 zł

Uzasadnienie;
Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaka została przez zamawiającego przeznaczona na realizacje tego zadania i oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do  pierwszej złożonej   w niniejszym postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu zostały  złożone 2 oferty  .

Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert.

Nr oferty Oferta Ilość punktów
1. Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda Nowy Targ , Gazdy 15 81,46
2. Firma Remontowo-Budowlana

Kazimierz Zelek Zakopane, Smrekowa 6

100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content