ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Regulamin

Regulamin

Rady Rodziców Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną w Zakopanem z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12
 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,
 5. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,
 6. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 7. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 8. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
 9. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady

 

 • 2

 

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 3

 

 1. Dyrektor szkoły do dnia 15 października zwołuje walne zebranie rodziców uczniów Szkoły
 2. Rodzice wybierają Radę składającą się z ośmiu rodziców uczniów Szkoły, reprezentujących osiem klas Szkoły
 3. Podczas wyborów jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory odbywają się w trybie tajnego głosowania.
 5. Dotychczasowy Przewodniczący Rady lub inny członek Rady przewodniczy zebraniu i prowadzi je do czasu wskazania przez ogół rodziców przewodniczącego obrad oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory.
 6. Zadania komisji:
  1. przyjmowanie kandydatur na członków Rady,
  2. przygotowanie kart do głosowania,
  3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
  4. zliczenie głosów,
  5. ogłoszenie wyników głosowania.
 7. Osoba kandydująca do Rady musi wyrazić na to zgodę.
 8. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 9. Z przebiegu zebrania sporządza się protokół.
 10. Kadencja Rady trwa jeden rok. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowaniu się nowej.

 

 • 4

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium.

W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

 1. Przewodniczący
 2. Wiceprzewodniczący
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik

 

 • 5

 

 1. Rada działa poprzez zebrania plenarne.
 2. Zebrania Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebrania Rady odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Radę. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członków Rady lub na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
 3. Rada może działać także poza zebraniami, delegując swych członków do załatwiania poszczególnych spraw.
 4. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej określają te organy.
 5. Uchwały Rady, Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
 6. Zebrania Rady są protokołowane.
 7. Dokumentacja Rady jest przechowywana w budynku szkoły POSA w Zakopanem
 8. Dokumentacja przechowywana przez Radę jest przekazywana nowej Radzie po jej ukonstytuowaniu się.
 9. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 6

 

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.

Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
 6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
 7. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
 8. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
 9. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 10. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
 11. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
 12. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 13. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.
 14. gromadzenie i przechowywanie na odrębnym rachunku bankowym Rady
 15. funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły
 16. pozyskiwanie danych osobowych oraz deklaracji wysokości darowizny w formie pisemnej

 

 • 7

 

Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.

 

Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 2. realizacja preliminarza Rady,
 3. wykonywanie uchwał Rady,
 4. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady

Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

 

 • 8

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad wydatkowaniem Funduszu Rady.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Rady
   pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
 3. Komisja Rewizyjna po zakończeniu kontroli sporządza protokół, z którym zapoznaje Rade. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Rady, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

 

 • 9

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, w skład Rady wchodzi kandydat, który jako kolejny uzyskał największą liczbę głosów podczas tajnego głosowania na pierwszym walnym zebraniu rodziców a w przypadku braku kandydatów Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce na kolejnym zebraniu rodziców.

 

 • 10

 

 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 3. Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 

 • 11

 

 1. Rada zbiera od rodziców dobrowolnie podane dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego.
 2. Dane te są pozyskiwane, przechowywane i wykorzystywane w celu informowania rodziców uczniów szkoły na temat działalności Rady oraz dokumentowania wpłat . Dane te przechowywane są w budynku szkoły POSA przy u. Sienkiewicza 12 w Zakopanem oraz na podstawie podpisanej umowy przez osobę prowadzącą księgowość Rady. Po zakończeniu kadencji Rady dane są . przekazywane nowej Radzie po jej ukonstytuowaniu się, po wcześniejszym usunięciu przez Radę nieaktualnych danych po otrzymaniu informacji ze szkoły na temat uczniów, którzy zakończyli edukację w szkole.

 

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 • 12

 

 1. Źródłem funduszy Rady są:
  1. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
  2. dotacje,
  3. dochody z innych źródeł.
 2. Wysokość składki podstawowej na rok szkolny proponuje i uzasadnia Rada na pierwszym zebraniu powyborczym podając do wiadomości Dyrektora.
 3. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
 4. Fundusze zebrane przez Rade są przechowywane na osobnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku jest uprawnione Prezydium Rady
 5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Wychowawcy klas
  4. Samorząd Uczniowski
  5. Nauczyciele

 

 • 13

 

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

 

 • 14

 

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089). Ewidencja księgowa Rady prowadzona jest przez zewnętrzną księgową zwaną Księgową Rady Rodziców na podstawie zawartej z nią umowy zlecenia. Wszelkie dokumenty z tym związane gromadzone są przez w/w osobę na komputerze Księgowej zabezpieczonym hasłami dostępu.

 

 • 15

 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

 

 • 16

 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

 • 17

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje na czas kadencji Rady.

 

 

 

 

Ewa Makowiec

(podpis Przewodniczącego Rady)

Skip to content