ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane +48 1820 14158

Statut

STATUT

ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM
(z uwzględnieniem zmian przyjętych w dniu 16 stycznia 2018 roku

uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem)

Strona 2 z 44
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Nazwa – Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, zwany dalej
  Zespołem lub ZPSA.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
   Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza, zwana dalej
  PSM I st.;
   Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna, zwana dalej POSA.
 3. Zespół prowadzi filię Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie.
 4. Siedzibą Zespołu jest miasto Zakopane.
  § 2

Organem prowadzącym Zespół oraz sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 3

 1. Zespół prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie zajęć: muzycznych, innych
  artystycznych oraz ogólnokształcących.
 2. Czas trwania nauki:
  1) w PSM I st. – cykle kształcenia: sześcioletni i czteroletni;
  2) w POSA nauka w ośmioletnim cyklu kształcenia obejmuje:
  a) dwa etapy kształcenia w zakresie zajęć ogólnokształcących (edukacja
  wczesnoszkolna, zakres klas IV-VIII szkoły podstawowej, przy czym w roku
  szkolnym 2017/2018 nauka obejmuje trzy etapy kształcenia w zakresie zajęć
  ogólnokształcących: edukację wczesnoszkolną, zakres klas IV-VII szkoły
  podstawowej oraz klas II i III gimnazjum, a w roku szkolnym 2018/2019 nauka
  obejmuje trzy etapy kształcenia w zakresie zajęć ogólnokształcących: edukację
  wczesnoszkolną, zakres klas IVVIII szkoły podstawowej oraz klasę III gimnazjum,
  b) w zakresie zajęć artystycznych w klasach I-VI realizowany jest poziom kształcenia
  sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia wzbogacony o zajęcia: plastyka i wiedza
  o sztuce, zajęcia teatralne, taniec, warsztaty literackie, wiedza o regionie oraz mass
  media,
  c) zajęcia artystyczne w klasach VII-VIII, a w latach szkolnych 2017/2018
  i 2018/2019 w klasach VII-IX, prowadzone są w ramach kierunków do wyboru
  przez ucznia:
   kierunek muzyczny,
   kierunek plastyczny,
   kierunek literacki.
 3. W zakresie zajęć artystycznych w Zespole prowadzona jest działalność w następujących
  sekcjach:
  1) sekcja pianistyczna,
  2) sekcja instrumentów smyczkowych i gitary,

Strona 3 z 44

3) sekcja instrumentów dętych,
4) sekcja zajęć teoretycznych oraz zespołów,
5) sekcja zajęć ogólnokształcących i multimedialnych,
6) sekcja zajęć artystycznych wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. b) oraz innych, w tym
w szczególności: zajęcia plastyczne inne niż wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. b),
historia sztuki, arcydzieła klasyki literackiej, teatralnej i filmowej, warsztaty teatralne,
warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, scenariusze filmowe i teatralne.

Rozdział II
Cele i zadania Zespołu

§ 4

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawach o systemie oświaty i Prawo oświatowe
oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

 1. PSM I st.:
  1) kształci, rozwija i pobudza podstawowe zdolności muzyczne,
  2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
  3) działa aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
  4) prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne w zakresie przedmiotów objętych planem
  nauczania,
  5) przygotowuje do nauki w szkole muzycznej II st.,
  6) organizuje przynajmniej raz w roku audycje klasowe prezentujące osiągnięcia
  wszystkich uczniów oraz koncerty i konkursy szkolne,
  7) uczestniczy w przesłuchaniach, festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,
  8) współdziała z wszelkimi placówkami mającymi na celu rozwijanie działalności
  kulturalnej,
  9) wszystkie działania koncertowe prowadzone przez szkołę mają na celu propagowanie
  muzyki w środowisku,
  10) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. POSA:
  1) kształci utalentowane artystycznie dzieci we wszystkich kierunkach (muzyka,
  plastyka, teatr, balet, taniec, literatura),
  2) przygotowuje uczniów pod względem ogólnokształcącym do egzaminu ósmoklasisty,
  przy czym w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w dalszym ciągu
  do egzaminu gimnazjalnego, a tym samym umożliwienia uczniom dalszego
  kształcenia w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) wszelkiego typu
  (ogólnokształcących i innych zawodowych),
  3) rozwija w oparciu o nowoczesne środki kształcenia, przygotowuje uczniów
  do działania w nowoczesnym społeczeństwie europejskim poprzez zajęcia
  komputerowe, językowe, dziennikarskie,
  4) dba o związek z dziedzictwem kulturowym, prowadząc zajęcia z wiedzy o regionie
  zajęcia folklorystyczne i turystykę,

Strona 4 z 44

5) dąży do przygotowania uczniów do uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury
europejskiej poprzez wyjazdy zagraniczne mające w programie zwiedzanie muzeów,
wystaw, galerii, zabytków kultury światowej, spotkania z interesującymi twórcami,
6) pobudza wrażliwość, kształci osobowość twórczą uczniów poprzez organizowanie
plenerów artystycznych,
7) współdziała z rodzicami w wychowaniu przyszłych odbiorców dóbr kultury, poprzez
uczestnictwo w koncertach, audycjach, pokazach teatralnych i tanecznych
organizowanych przez szkołę i inne współpracujące z nią instytucje,
8) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.

Rozdział III
Organy Zespołu
§ 5

 1. Organami Zespołu są:
  1) Dyrektor Zespołu, zwany dalej Dyrektorem,
  2) Rada Pedagogiczna Zespołu,
  3) Rady Pedagogiczne szkół tworzących Zespół (wchodzących w skład Zespołu),
  4) Rady Rodziców szkół tworzących Zespół,
  5) Samorządy Uczniowskie szkół tworzących Zespół,
  6) Organy wymienione w ust. 1 pkt 2-5 działają w oparciu o własne regulaminy.

§ 6

 1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, a w szczególności:
  1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje go na zewnątrz;
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wchodzącymi w skład Zespołu szkołami i filią,
  3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
  w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki
  zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
  prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i
  gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
  6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
  statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form

Strona 5 z 44

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub
placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej
opieki;
12) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu oraz Rad Pedagogicznych
poszczególnych szkół Zespołu,
13) powołuje Wicedyrektorów i Kierowników sekcji, określa ich zakres obowiązków,
14) powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
i decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły,
15) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu,
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzonych w POSA egzaminu
ósmoklasisty, a w latach szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 również egzaminu
gimnazjalnego,
17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i włącza je do szkolnego
zestawu programów nauczania.
18) Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów
w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
19) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub
placówki;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły lub placówki;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

 1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
  1) Wicedyrektora ds. POSA, który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór
  pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w POSA,
  2) Wicedyrektora ds. PSM I st., który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór
  pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w PSM I st., przy czym stanowiska tego
  można nie utworzyć, gdy nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi
  w PSM I st. sprawuje Dyrektor Zespołu,
  3) Kierownika filii, który sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli filii oraz jej
  organizacyjnym funkcjonowaniem,
  4) Kierowników sekcji, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli
  w swoich sekcjach, organizują koncerty, audycje i inne imprezy kulturalne, dbają
  o wysoki poziom artystyczny w swoich sekcjach, o których mowa w § 3 ust.3.

Strona 6 z 44

 1. Zadania Wicedyrektora:
  a) ścisła współpraca z Dyrektorem Zespołu w realizacji zadań określonych w § 6,
  b) organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w podległych szkołach,
  c) przygotowywanie we współpracy z Kierownikami sekcji i Radą Pedagogiczną szkoły
  projektów planów pracy, harmonogramu egzaminów końcowych, promocyjnych,
  wstępnych, organizacji roku szkolnego w podległych szkołach, okresowych
  sprawozdań,
  d) ustalanie szczegółowego tygodniowego planu zajęć zbiorowych,
  e) zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.
 2. Zadania Kierownika sekcji:
  a) ścisła współpraca z Dyrektorem i Wicedyrektorami Zespołu w realizacji ich zadań,
  b) przygotowanie planu pracy sekcji z uwzględnieniem różnorodnych form
  aktywizujących nauczycieli i uczniów, jak audycje sekcji, koncerty tematyczne,
  przeglądy, przesłuchania, konkursy,
  c) organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
  d) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego w ramach sekcji poprzez
  otwarte lekcje, zebrania szkoleniowe, konsultacje z udziałem autorytetów
  muzycznych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, udziału w kursach
  i seminariach specjalistycznych,
  e) przygotowanie planów i organizowanie egzaminów promocyjnych, przeglądów
  i przesłuchań,
  f) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.
 3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Wicedyrektorami, Radami
  Pedagogicznymi, Radami Rodziców, Samorządami Uczniowskimi, związkami
  zawodowymi, rodzicami i uczniami.
  § 7
 4. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-
  technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają
  odrębne przepisy.
 6. Zakresy zadań pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych,
  administracyjnych i pracowników obsługi ustalane są w ramach indywidualnych umów o
  pracę.

§ 8

 1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna Zespołu, która jest kolegialnym organem Zespołu
  w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Zespole.
 3. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej Zespołu:
  a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

Strona 7 z 44

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
g) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
h) wskazanie spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego dla ucznia.

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu może występować do organu prowadzącego z wnioskiem
  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
  w Zespole.
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych,
  2) projekt planu finansowego Zespołu,
  3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom przez właściwy organ odznaczeń
  i wyróżnień,
  4) propozycje Dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu
  nauczania,
  6) określenie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum
  w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.
 4. Rada Pedagogiczna Zespołu działa na podstawie uchwalonego przez Radę regulaminu.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej Zespołu są organizowane co najmniej 4 razy
  w roku szkolnym:
  1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  2) w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji
  uczniów,
  3) w miarę bieżących potrzeb,
  4) podsumowujące rok szkolny.
 6. Zebrania mogą być organizowane:
  1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  2) z inicjatywy przewodniczącego, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,
  z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej Zespołu.
 7. Dyrektor Zespołu lub powołany przez niego zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania
  Rady Pedagogicznej Zespołu oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej
  członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z wydanym w tej sprawie wewnętrznym
  zarządzeniem.

Strona 8 z 44

 1. Dyrektor Zespołu przedstawia na Radzie Pedagogicznej Zespołu co najmniej dwa razy
  w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje
  o działalności Zespołu.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów
  obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie
  z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, jeśli stwierdzi ich niezgodność z przepisami
  prawa.
 4. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu zobowiązani są do nieujawniania
  spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, szczególnie zaś tych, które mogą naruszać dobro
  osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby
  zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest
  działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie działalności dydaktycznej,
  wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  § 8a
 6. W Zespole działają Rady Pedagogiczne szkół tworzących Zespół: Rada Pedagogiczna
  PSM I st. i Rada Pedagogiczna POSA, które są organami Zespołu w rozumieniu ustawy –
  Prawo oświatowe w zakresie ich uprawnień stanowiących w sprawach klasyfikowania
  i promowania uczniów.
 7. W skład wymienionych w ust. 1 Rad Pedagogicznych szkół wchodzą nauczyciele
  odbywający zajęcia w tych szkołach.
 8. Zadaniem Rad Pedagogicznych szkół Zespołu wymienionych w ust. 1 jest zatwierdzenie
  wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej w poszczególnych szkołach oraz podjęcie
  uchwał w sprawach związanych z klasyfikacją i promocją uczniów, w tym
  w szczególności:
  a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej
  nieobecności na zajęciach,
  b) postanowienie o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny klasyfikacyjnej
  i oceny zachowania w POSA,
  c) zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego w uzasadnionych przypadkach,
  d) zezwalanie na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie
  nauczania danej klasy w ciągu 2 lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym
  wymiaru godzin przewidzianych dla tej klasy,
  e) wyrażenie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć
  edukacyjnych,
  f) wyrażanie zgody na powtarzanie klasy,
  g) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły z powodu
  nieuzyskania promocji.

Strona 9 z 44

 1. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych szkół Zespołu jest Dyrektor Zespołu, który może
  scedować przewodniczenie obradom tych Rad na Wicedyrektorów, którzy w ramach
  swoich zadań prowadzą bezpośredni nadzór nad szkołami.
 2. Rady Pedagogiczne szkół Zespołu działają w oparciu o oddzielne regulaminy.

§ 9

 1. W Zespole działają: Rada Rodziców PSM I st. i Rada Rodziców POSA stanowiące
  odrębne reprezentacje rodziców uczniów.
 2. Rady Rodziców reprezentują ogół rodziców poszczególnych szkół wchodzących w skład
  Zespołu.
 3. Rady Rodziców uchwalają regulaminy swej działalności, które nie mogą być sprzeczne
  ze statutem Zespołu. Regulaminy określają wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
  oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad.
 4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 5. Rady Rodziców mogą występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora, organu
  prowadzącego szkołę, organu nadzorującego z wnioskiem i opiniami dotyczącymi
  wszystkich spraw poszczególnych szkół i Zespołu.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły:
  a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  b) (uchylony)
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania,
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
 7. Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
  źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.

§ 10

 1. W Zespole działają: Samorząd Uczniowski PSM I st. i Samorząd Uczniowski POSA.
 2. Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół Zespołu tworzą wszyscy uczniowie tych
  szkół.
 3. Samorządy Uczniowskie działają w oparciu o własne regulaminy uchwalone przez
  uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, w którym określone są zasady
  wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organy Samorządów Uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
  poszczególnych Szkół Zespołu.
 5. Samorządy Uczniowskie mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
  współpracy.
 6. Samorządy Uczniowskie mogą przedstawić Radzie Pedagogicznej Zespołu, Radom
  Pedagogicznym szkół oraz Dyrektorowi, wnioski i opinie we wszystkich sprawach
  Zespołu i poszczególnych szkół Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
  podstawowych praw uczniów, takich jak:

Strona 10 z 44

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu wydanej
w oparciu o regulamin oceniania,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu,
8) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 11

 1. Współdziałanie rodziców i Zespołu odbywa się poprzez:
  1) zebranie ogólne Dyrektora z rodzicami wszystkich klas,
  2) spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany
  informacji, dyskusji na temat uczniów oraz ich postępów,
  3) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami oraz nauczycielami
  przedmiotów,
  4) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,
  5) informacje pisemne o postępach ucznia lub jego zachowaniu,
  6) zapraszanie przez nauczycieli rodziców na lekcje indywidualne,
  7) udział rodziców w organizowanych przez nauczycieli pokazach, audycjach
  i koncertach oraz innych imprezach szkolnych reprezentujących efekty pracy uczniów,
  8) współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego,
  9) kontakt przez dziennik elektroniczny.
 2. Zespół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy
  organami szkoły oraz przy arbitrażu Dyrektora Zespołu.
 3. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest Dyrektor, rozstrzyga:
  1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,
  2) organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.
 4. Podstawowym obowiązkiem rodziców jest ścisła współpraca i współdziałanie
  z Zespołem, nauczycielami i organami Zespołu w sprawach wychowania i kształcenia
  swych dzieci – tworzenie wspólnego systemu wychowawczo-dydaktycznego.
 5. Rodzice mają też obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, o których mowa w ust. 2.
 6. Rodzice mają prawo do:
  1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie, w szkole
  i Zespole,
  2) współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego Zespołu oraz wspierania
  jego realizacji,

Strona 11 z 44

3) uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia swych dzieci,
4) zapoznania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania,
klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania przesłuchań i egzaminów, w tym:
a) uzyskania rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się
oraz uzdolnieniach ucznia,
b) uzyskania na początku każdego roku szkolnego informacji o warunkach
w sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybu uzyskania
wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania
oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,
d) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e) uzyskania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
5) wnioskowania o uzasadnienie ustalonej przez nauczyciela oceny,
6) wnioskowania o udostępnienie przez nauczyciela sprawdzonych i poprawionych prac
pisemnych ucznia,
7) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Zespół opinii na temat pracy
szkoły,
8) uczestniczenia w pracach Rad Rodziców szkół Zespołu.

 1. Rodzice powinni poinformować Zespół o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach,
  trudnościach wychowawczych dotyczących dziecka oraz stanie jego zdrowia.
 2. Prawa rodziców realizowane są podczas:
  1) zebrań, o których mowa w ust.1 pkt 1) (co najmniej 2 w ciągu roku szkolnego),
  2) indywidualnych rozmów, o których mowa w ust.1 pkt 3) (według harmonogramu
  podanego do wiadomości rodziców),
  3) zebrań Rad Rodziców szkół Zespołu.

Rozdział IV
Organizacja Zespołu
§ 12

 1. Organizację Zespołu w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacji
  Zespołu na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Zespołu, a zatwierdza
  organ prowadzący Zespół.
 2. Struktura organizacyjna Zespołu zawiera liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk
  kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i
  nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
  Zespół.

Strona 12 z 44

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są zajęcia
  określone w ramowych planach nauczania, które są nadane dla POSA oraz PSM I st.
  właściwymi dokumentami.
 2. Tygodniowe rozkłady obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych,
  wychowawczych i opiekuńczych, wynikające z organizacji szkoły, ustala Dyrektor
  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy dniem 31 sierpnia
  następnego roku, składa się z dwóch semestrów, z których pierwszy kończy się
  31 stycznia.
 4. Godzina lekcyjna jest zgodna z planem nauczania.
 5. W programie nauczania znajdują się wycieczki i plenery artystyczne. Organizację
  wycieczki (pleneru), a zwłaszcza zabezpieczenie wymogów bezpieczeństwa uczniów,
  zapewnia Zespół we współdziałaniu z rodzicami.
 6. Rady Rodziców, w drodze uchwały:
  1) finansują część ogólnych kosztów wyjazdu,
  2) odrębnie mogą dofinansować na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu
  głównego wyjazd uczniów znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji
  materialnej.
 7. W celu zapewnienia uczniom możliwości aktywnego wypoczynku, połączonego
  z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, artystycznych i sportowych w korzystnych
  warunkach środowiskowych, szkoła może organizować wyjazdy do miejscowości
  wypoczynkowych na plenery.
 8. W Zespole działa biblioteka gromadząca książki, nuty, nagrania audio i video, filmy
  oraz programy komputerowe.
  1) (uchylony)
 9. (uchylony)
 10. (uchylony)
 11. (uchylony)
 12. Doradztwo zawodowe. Szkoła wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
  i zawodowych poprzez działania związane z doradztwem zawodowym.
 13. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
  właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów;
  4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
  i placówkę;
  5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Strona 13 z 44

 1. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły
  lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę
  realizującego zadania, o których mowa w ust. 14.1., szczególnie wychowawców i nauczycieli
  przedmiotów artystycznych.
 2. 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
  1) w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
  2) w ramach spotkań z rodzicami,
  3) w ramach spotkań z psychologiem,
  4) przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII, a w latach szkolnych
  2017/2018 oraz 2018/2019 w klasach IV-IX, są realizowane w formie:
  1) zajęć klasowo-lekcyjnych,
  2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, rekreacyjno-sportowych,
  tanecznych lub aktywnej turystyki. Mogą one być prowadzone przez nauczyciela
  wychowania fizycznego lub innego nauczyciela prowadzącego zajęcia klasowo-
  lekcyjne.

Rozdział V

Zakres i zasób wykonywania zadań opiekuńczych w Zespole

§ 13

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa
  na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych w Zespole.
 2. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami i są za nich odpowiedzialni w czasie zgodnym
  z harmonogramem zajęć i przydziałem klas wyszczególnionym w planie lekcji.
 3. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele muszą zapobiegać niebezpiecznym
  zabawom i zachowaniu.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczniów w czasie
  każdej lekcji.
 5. W czasie lekcji i innych zajęć organizowanych poza Zespołem za bezpieczeństwo
  uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel Zespołu.
 6. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów
  oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stan zdrowia
  i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę
  zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 7. Wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają uprzedniego wypełnienia karty
  wycieczki i uzyskania akceptacji Dyrektora Szkoły.
 8. Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem grupy każda osoba
  pełnoletnia po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły.
 9. Podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych i plenerów kierownika i opiekunów
  obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa osób
  przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Strona 14 z 44

 1. Szkoła udziela uczniom uczęszczającym do ZPSA, ich rodzicom oraz nauczycielom
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega
  na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu
  wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
  i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
  10.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
  problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
  wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
  10.3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy
  klas i specjaliści udzielający tej pomocy uczniom wspierają nauczycieli obowiązkowych
  zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości
  psychofizycznych ucznia.
  10.4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
  10.5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  5) porad i konsultacji;
  6) warsztatów.
 2. Dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej przewidziane są następujące formy
  pomocy w miarę środków, jakimi dysponuje szkoła:
  1) bezpłatny obiad,
  2) zwolnienie z opłat ubezpieczenia,
  3) dofinansowanie lub zwolnienie z opłat za imprezy, w których bierze udział klasa,
  w tym także wycieczki, plenery,
  4) pomoc w uzyskaniu bezpłatnych podręczników i innych niezbędnych przyborów.

Rozdział VI

Uczniowie Zespołu, ich prawa i obowiązki

§ 14

 1. Uczeń ma prawo do:
  1) uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnym
  z zasadami higieny umysłowej,

Strona 15 z 44

2) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed różnymi formami przemocy
fizycznej czy psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
3) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu,
wyznawania wartości etycznych, moralnych i religijnych przy zachowaniu tolerancji
wobec innych przekonań,
5) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
6) uzyskiwania pomocy w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce oraz zachowaniu,
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego,
9) aktywnego wpływania na życie Zespołu poprzez organizowanie działalności
kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
10) korzystania z pomieszczeń, instrumentów, sprzętu i innych środków pozostających
w dyspozycji Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wewnętrznymi
zarządzeniami i wymaganiami,
11) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
12) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
13) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu.

 1. W przypadku łamania praw ucznia wynikających ze Statutu Zespołu uczeń ma prawo
  złożyć skargę na piśmie do wychowawcy lub do Dyrektora Zespołu. Dyrektor jest
  zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni orzeczenia
  w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy.
 2. Do obowiązków ucznia należy:
  1) przestrzeganie postanowień statutu i innych wewnętrznych przepisów obowiązujących
  w Zespole, a w szczególności przestrzeganie zasad dotyczących dbania o schludny
  wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju w klasach podstawowych i gimnazjach
  POSA,
  2) systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem ogólnym i artystycznym,
  podporządkowanie się zasadom ustalonym przez nauczycieli prowadzących
  przedmioty oraz wychowawców, które ustalone są na pierwszych zajęciach
  edukacyjnych w roku szkolnym,
  3) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu, w tym szczególnie
  w koncertach, wystawach i działalności wydawniczej, w szczególności udział
  w plenerze wrześniowym,
  4) godne reprezentowanie Zespołu,
  5) odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
  6) zachowanie się zgodnie z zasadami kultury współżycia w społeczeństwie, szczególnie
  poprzez:
  a) przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
  b) szanowanie poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,

Strona 16 z 44
c) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
d) szanowanie godności i nietykalności osobistej, własnej i innych,
e) dbałość o własne życie, zdrowie i higienę,
f) szanowanie mienia własnego i cudzego,
g) niezaśmiecanie pomieszczeń,
h) nieniszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu,
i) podporządkowanie się zaleceniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego,
j) nieoddalanie się w czasie trwania zajęć poza obiekty Zespołu bez zgody
nauczyciela, zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę
rodziców (prawnych opiekunów) oraz w wyniku decyzji wychowawcy, nauczycieli
bądź pielęgniarki,
k) usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności zgodnie z zasadami określonymi
w Szkolnym Programie Wychowawczym,
l) dostarczenie przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych
zajęć,
m) nieprzynoszenie przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
n) obowiązku dbania o życie i zdrowie, wystrzegania się nałogów,
o) pokrywania kosztów wyrządzonych szkód materialnych,
7) dbanie o porządek, ład, higienę i bezpieczeństwo własne i innych uczniów
oraz o wspólne dobro: sprzęt, instrumenty, meble, pomoce szkolne,
8) przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych na terenie szkoły:
a) W szkole dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego, innego
niż smartfon.
b) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież
sprzętu przynoszonego przez uczniów.
d) Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone
lub wyciszone i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
e) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek, plenerów za zgodą
wychowawcy/nauczyciela. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas
wycieczki/pleneru ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
f) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, plenerów skutkuje
odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie
negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.

 1. Rodzaje stosowanych nagród i sposoby ich przyznawania:
  1) publiczne wręczenie uczniowi nagrody rzeczowej i/lub dyplomu,

Strona 17 z 44

2) wyróżnienie ucznia poprzez udział w występie galowym na zakończenie roku
szkolnego,
3) umieszczenie uzyskanego w konkursach dyplomu na tablicy ogłoszeń,
4) wpisanie nazwiska ucznia do kroniki szkolnej,
5) opublikowanie prac literackich, plastycznych lub muzycznych ucznia w specjalnym
wydawnictwie lub wydania nagrań utworów muzycznych w wykonaniu ucznia,
6) opublikowanie na stronie internetowej.

 1. Rodzaje stosowanych kar i sposoby ich stosowania:
  1) Kary stosuje się w przypadku nieprzestrzegania Statutu Zespołu oraz łamania ogólnie
  przyjętych norm zachowania i postępowania, stopniując je w zależności
  od szkodliwości przewinień:
  a) obniżenie oceny ze sprawowania (stosowane wobec uczniów POSA),
  b) wezwanie rodziców i poinformowanie o nagannym zachowaniu,
  c) zakaz reprezentowania Zespołu na zewnątrz,
  d) naganę ustną lub pisemną udzieloną przez Dyrektora,
  e) skreślenie z listy uczniów.
  2) Zespół ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia
  o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Udzielanie odpowiedniej informacji
  odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami.
  3) Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia
  zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do Ministra za pośrednictwem
  Dyrektora Zespołu.
 2. Skreślenia z listy uczniów.
  6.1. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie
  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
  6.2. Skreślenia z listy uczniów, a w przypadku ucznia ZPSA mogą być dokonane
  w następujących przypadkach:
  1) na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,
  2) niepodjęcie nauki w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego
  bez usprawiedliwienia,
  3) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych co najmniej przez
  14 dni i nieusprawiedliwienie nieobecności po pisemnym wezwaniu rodziców
  do szkoły.
  4) (uchylony)

Rozdział VII

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 15

Obowiązują przepisy rozdz. 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz Rozporządzenie

Strona 18 z 44

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 1. Zasady ogólne

1) Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
4) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
5) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów musi być dostosowane
do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.

 1. Cele oceniania szkolnego

1) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie,
b) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz w jego szczególnych uzdolnieniach,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej,
f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez informowanie o tym co zrobił dobrze
i jak powinien się dalej uczyć.
2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali
i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,

Strona 19 z 44

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zawartej w § 15 ust.4 pkt
7) lub 8) oraz ust.8 pkt 10) i ust. 6 pkt 3), 4),
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
h) ustalenie sposobu i kryteriów oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu
edukacyjnego.

 1. Przekazywanie informacji rodzicom

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu
promocyjnego,
d) realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018
oraz 2018/2019, a także o sposobie i kryteriach oceny opisowej za wkład ucznia
w realizację projektu,
e) nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem do dziennika elektronicznego.
2) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zgodnie
z art. 127 ust. 11 ustawy – Prawo oświatowe, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe inne dysfunkcje rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3) Nauczyciele Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a także
o sposobie i kryteriach oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu.
Wychowawca dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku szkolnym elektronicznym.
4) Nauczyciele przedmiotów artystycznych powinni informować rodziców zgodnie z pkt 3)
ust. 3, a w szczególności o:
a) rozkładach przewidywanego do realizacji materiału nauczania,

Strona 20 z 44
b) sposobach i skali oceniania bieżącego,
c) wymaganiach i kryteriach ocen na egzaminach promocyjnych,
d) formach prezentacji artystycznych ucznia, w tym planowanych konkursach
i koncertach.
Nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku elektronicznym.
5) Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego przekazywania informacji rodzicom
(prawnym opiekunom) o bieżących postępach ucznia. Sposób wzajemnej komunikacji
powinien być ustalony na początku roku szkolnego i odnotowany w dzienniku
elektronicznym i w zeszycie ucznia.
6) Każdy nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z każdym uczniem,
w szczególności dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 1. Ocenianie ucznia

1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
4) Wszystkie oceny ucznia powinny być odnotowane w dzienniku elektronicznym.
5) Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się
ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż trzy z wyjątkiem instrumentu
głównego, warsztatów teatralnych, które ocenia się na odrębnych zasadach.
6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady
poprawiania ocen cząstkowych.
7) W klasach I-III POSA w zakresie zajęć ogólnokształcących stosuje się oceny cząstkowe
w ocenianiu bieżącym według następującej skali:
a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2
f) stopień niedostateczny – 1
8) Z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki w klasach I-III POSA oraz wszystkich
przedmiotów w klasach IV-VII POSA, a w latach szkolnych 2017/2018 w klasach IV-IX
POSA, oraz w PSM I st. stosuje się następującą skalę ocen cząstkowych oraz oceny
klasyfikacyjne roczne z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 10):
a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2

Strona 21 z 44

f) stopień niedostateczny – 1
9) Przy stawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-”.
10) Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń przyjętych przez danego nauczyciela jawnych
i zrozumiałych dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w szczególności takich
jak:
a) np – nieprzygotowanie do zajęć,
b) bz – brak zadania.
11) Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne, które oceniają według skali
zawartej w ust. 11 pkt 4).
12) Ocenę klasyfikacyjną z religii/etyki ustala się zgodnie z odrębnymi obowiązującymi
przepisami.
13) Ocenianie bieżące z przedmiotu głównego (instrument główny, zespół instrumentalny) ma
przede wszystkim charakter informacyjny i motywacyjny. Dopuszcza się różnorodne
formy oceniania bieżącego stosowane przez nauczycieli pod warunkiem, że wynikają one
z realizowanego programu, a jego skale i formy są znane uczniowi i jego rodzicom
(prawnym opiekunom).

 1. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych

1) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły na
czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych, z zajęć wychowania fizycznego
oraz informatyki. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1) na czas,
który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.
3) Zwolnienie ucznia z zajęć nie zwalnia go z obowiązku obecności na zajęciach, chyba że
decyzją Dyrektora wyznaczono mu inne zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo-
wychowawcze, w których ma brać udział w tym czasie.
3a) W szczególnych przypadkach, gdy lekcje, z których uczeń decyzją Dyrektora zostaje
zwolniony, są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, uczeń może być zwolniony
z przebywania w tym czasie na terenie szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców (prawnych opiekunów) złożonego u wychowawcy klasy.
4) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia do końca danego
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
5) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.

Strona 22 z 44

 1. Ocena zachowania

1) Ocena zachowania ucznia (tzw. ocena ze sprawowania) jest opinią szkoły o wypełnianiu
przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej,
stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty
szkolnej, a także obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
Kryteria ogólne oceny zachowania:
a) kultura osobista, tzn.:
 kultura języka,
 schludny ubiór,
 właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,
 poszanowanie mienia szkolnego, swojej i cudzej własności,
 właściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią, tzn. na przerwach, w szatni,
stołówce, na wycieczkach, podczas koncertów, zawodach szkolnych,
 dbanie o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,
 dbanie o ład i porządek;
b) stosunek do obowiązków szkolnych, tzn.:
 przestrzeganie przepisów szkolnych wynikających ze Statutu Szkoły,
 frekwencja i punktualność,
 realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły,
 sumienność i obowiązkowość,
 aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się
do nich, niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
 uczciwość w wypełnianiu obowiązków szkolnych – mówienie prawdy,
samodzielna praca w wykonywaniu prac domowych i klasowych,
 udział w zaplanowanych cyklicznych imprezach szkolnych, np. plenery
artystyczne, pokazy teatralne, koncerty,
 reprezentacja szkoły na zewnątrz: uczestnictwo w olimpiadach, konkursach
plastycznych, warsztatach, zawodach sportowych,
 przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych
i elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie ich podczas zajęć
edukacyjnych;
c) postawę społeczną w zakresie respektowania współżycia społecznego i ogólnie
przyjętych norm społecznych, tzn.:
 uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
 tolerancja i sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych,
 praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 dbałość o honor i tradycje szkoły,
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące
zagrożenia,
d) wkład w realizacji projektu edukacyjnego.
2) Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala się według
następującej skali:

Strona 23 z 44

a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
3) Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w klasach I-III POSA ustala się w formie
opisowej.
4) Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć
edukacyjnych.
5) Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6) Rada Pedagogiczna może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę klasy
klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione
kryteria, o których mowa w punkcie 2) i 10), 11).
6a) Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej
z powodu nagannej oceny zachowania.
7) W PSM I st. nie ustala się oceny zachowania.
8) (skreślony)
9) W zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym o ocenie zachowania
decydują przede wszystkim:
a) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu
napotykanych trudności,
b) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji,
c) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
d) regularność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
e) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw
międzylekcyjnych,
f) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
g) przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych na terenie szkoły.
10) W zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych o ocenie zachowania decyduje w szczególności:
a) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
b) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
c) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów,
d) dbałość o kulturę słowa, taktowność,
e) dbanie o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,
f) dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu
ucznia,
g) poszanowanie mienia szkolnego.
11) Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska mogą
mieć wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.
12) Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ocenianiu zachowania.

Strona 24 z 44

13) Kryteria ustalania ocen zachowania:
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne
do uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto:
 wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla
innych uczniów w szkole i poza nią,
 wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości
stwarzanych przez szkolę lub z własnej inicjatywy,
 podczas realizacji projektu edukacyjnego wykazał się dużą samodzielnością
i innowacyjnością, we wszystkich etapach realizacji,
 wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach
projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny
i wyciągania wniosków;
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne
do uzyskania oceny dobrej, a ponadto:
 bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania i jest systematyczny w nauce,
 na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły
i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nimi,
 jest życzliwy i koleżeński,
 chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, tj. pomoc
koleżeńska, praca w strukturach szkoły, np. w samorządzie klasowym, szkolnym,
udziela się charytatywnie,
 był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością,
 systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności na usprawiedliwione
w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 nie spóźnia się na zajęcia i nie opuszcza ich (dopuszczalna liczba
nieusprawiedliwionych spóźnień wynosi 5);
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły,
 dba o kulturę słowa, czyli kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,
 dba o kulturę osobistą i schludny ubiór,
 pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
 współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania,
 dba o mienie szkolne oraz podręczniki i przybory szkolne, oraz ład i porządek
wokół siebie,

Strona 25 z 44

 zachowuje się poprawnie, a jego postawa na terenie szkoły i poza nią nie budzi
zastrzeżeń (m.in. na przerwach, na stołówce, szatni szkolnej, wycieczkach,
plenerach, koncertach, zawodach sportowych, warsztatach),
 stara się realizować powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią,
 należycie przygotowuje się zajęć, nie zakłóca ich przebiegu, nie odpisuje prac
domowych i klasowych,
 okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły, w tym jest
uczciwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
 jest tolerancyjny, szanuje godność swoją i innych w szkole i poza nią
(w szczególności w Internecie),
 dba o honor i tradycje szkoły,
 nie ulega nałogom, dba o własne zdrowie i innych,
 współpracuje z wychowawcą klasy,
 przestrzega ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych
i elektronicznych nośników informacji, w tym nie używa ich podczas zajęć
edukacyjnych,
 dąży do samodoskonalenia, potrafi krytycznie ocenić swoje postępowanie,
wyciąga odpowiednie wnioski i dąży do poprawy,
 nie może mieć więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego
semestru oraz powyżej 5godzin nieusprawiedliwionych;
d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który często narusza warunki uzyskania oceny
dobrej oraz:
 wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły,
 współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane
zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub
po interwencji opiekuna projektu,
 przeszkadza na zajęciach edukacyjnych, niewłaściwie zwraca się do nauczycieli
i pracowników szkoły oraz kolegów,
 nie zawsze wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań,
 często spóźnia się (więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego
semestru) oraz ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,
 wykazuje uchybienia wobec Statutu Szkoły, lekceważy polecenia nauczycieli
i pracowników szkoły, ale zastosowane środki wychowawcze odnoszą pozytywny
skutek,
 nie dba o mienie klasy i szkoły,
 zdarza mu się używać urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników
informacji na lekcjach,
 wykazuje się bierną postawą na zajęciach edukacyjnych (brak notatek, pomocy
szkolnych),
 samowolnie opuszcza teren szkoły;
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie łamie warunki uzyskania
oceny dobrej, oraz:

Strona 26 z 44

 używa wulgarnego słownictwa,
 ulega nałogom,
 stosuje przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną w stosunku do kolegów
i koleżanek niepowodującą urazów ciała,
 zachowanie jego powoduje wejście w konflikt z prawem,
 powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób,
 rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych
(szczególnie na wycieczkach, plenerach),
 opuszcza bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin obowiązkowych zajęć
w czasie jednego okresu klasyfikacyjnego,
 często powoduje kłótnie i konflikty, a także mimo złożenia deklaracji
o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie
ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu
lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 wykazuje demoralizujący wpływ na otoczenie,
 stosuje przemoc wobec koleżanek i kolegów powodującą uraz ciała lub zagrożenie
dla zdrowia,
 rozprowadza środki odurzające(na terenie szkoły lub poza nią),
 narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególnie
na wycieczkach, plenerach) powodujące zagrożenie dla życia lub utraty zdrowia
(swojego lub innych osób),
 znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych lub/i środków odurzających
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 popełnia inne czyny – ustawowo zabronione (np. kradzież, dewastacje,
zastraszenia),
 opuszcza bez usprawiedliwiania powyżej 20 godzin,
 działa w nieformalnych grupach, jak np. bandy młodzieżowe, a także uczestniczył
lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

14) Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania uczniów i jego rodziców
o proponowanej ocenie zachowania najpóźniej na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną
Rady Pedagogicznej w formie pisemnej z potwierdzonym podpisem rodzica. Rodzic może
zgłosić zastrzeżenia w terminie do 2 dni.
15) Usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dostarcza się
wychowawcy klasy (lub w razie przedłużającej się nieobecności wychowawcy
do sekretariatu)w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia nieobecności, chyba że
zachodzą okoliczności niezawinione przez ucznia, ale nie później niż do 14 dni
od ostatniego dnia nieobecności lub w przypadku końca okresu klasyfikacyjnego nie
później niż 7 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.
16) Uprawnionym do usprawiedliwienia ucznia jest rodzic (przedstawiciel ustawowy)
w formie pisemnej, za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym bądź innej –
za uprzednią zgodą wychowawcy.

Strona 27 z 44

 1. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

1) Sprawdziany pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane
w formach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Ze względu
na zakres badanego materiału mogą to być sprawdziany pisemne oraz testy obejmujące
cały dział, syntezę kilku tematów oraz badające konkretne umiejętności lub też kartkówki
obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji,
rozumienie badanych zagadnień lub opanowanie umiejętności podstawowych
i koniecznych.
2) Rozróżnia się następujące formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności
uczniów:
a) sprawdzian (praca klasowa)
 sprawdziany pisemne są obowiązkowe,
 termin sprawdzianu ustala nauczyciel nie później niż 5 dni przed datą sprawdzianu
i dokumentuje to odpowiednim wpisem do dziennika elektronicznego,
 w ciągu dnia zajęć lekcyjnych można przeprowadzić 1 sprawdzian,
 nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zakresem materiału
obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu,
 nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa
pisania sprawdzianu (mimo obecności ucznia) powoduje przyznanie oceny
niedostatecznej (1),
 korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy
innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny
niedostatecznej.
 uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną ze sprawdzianu zgodnie z zasadami
przyjętymi przez nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian,
 w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej
nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego
sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób
na zasadach ustalonych przez nauczyciela;
b) kartkówki
 kartkówki, jako prace badające bieżące przygotowanie do lekcji, nie wymagają
zapowiadania, jak również nie obowiązują ograniczenia dotyczące ilości
przeprowadzanych kartkówek w ciągu jednego dnia,
 odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej,
 uczeń, który zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie zgodnie z punktem 6), może
nie pisać kartkówki, z zastrzeżeniem ust. 6) pkt. c),
 ocenę z kartkówek traktuje się podobnie jak z odpowiedzi ustnych,
 zarówno kartkówka, jak i odpowiedź ustna dotyczy zagadnień z nie więcej niż
trzech ostatnich lekcji.

3) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić wszystkie pisemne formy sprawdzania
wiedzy i umiejętności w ciągu 10 dni od ich napisania.
4) Po usprawiedliwionej nieobecności lub zwolnieniu z zajęć uczeń ma prawo być
nieprzygotowanym w zależności od czasu trwania nieobecności:

Strona 28 z 44

a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić
pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości
i uzupełniać materiał – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych
form sprawdzania wiadomości,
b) jeżeli uczeń opuścił zajęcia edukacyjne z przyczyn usprawiedliwionych,
a nieobecność była krótsza niż tydzień, to w trakcie pierwszej lekcji zajęć
edukacyjnych, na której uczeń jest obecny, jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy
domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze
zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.
5) (uchylony)
6) Uczeń ma prawo zgłoszenia, przed lekcją, nieprzygotowania do lekcji bez podania
przyczyny:
a) dwa razy w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze większym
niż 1 godz. tygodniowo,
b) jeden raz w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godz.
tygodniowo,
c) zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6), nie dotyczy lekcji z zapowiedzianymi
sprawdzianami lub powtórkami.

7) Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego.
Prace są udostępniane rodzicom i uczniom na następujących zasadach: w obecności
nauczyciela – do wglądu oraz na wniosek rodziców – ustne lub pisemne uzasadnienie
oceny.

 1. Klasyfikowanie

1) Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej
oceny zachowania (z zastrzeżeniem pkt 4) w terminie 7 dni przed półroczną i roczną Radą
Pedagogiczną Klasyfikacyjną.
2) Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym.
Klasyfikacja śródroczna – styczeń/luty, klasyfikacja roczna – czerwiec.
3) W klasach I-III POSA klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć
artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie, języków obcych, mass mediów, tańca.
4) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I półrocza w I klasie
PSM I st. i I klasie POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego
przez ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie tego okresu.
5) Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I semestru w klasach
II-VI PSM I st. cyklu sześcioletniego, klasach II-IV PSM I st. cyklu czteroletniego
PSM I st. oraz w klasach II-IX POSA ustala nauczyciel. Ocena ta ustalana jest według
skali zawartej w § 15 ust. 11 pkt 4).
6) Uczeń, który otrzymał na koniec I półrocza ocenę niedostateczną, a z przedmiotów
wymienionych w ust. 13 pkt 4) ocenę dopuszczającą, zobowiązany jest do uzupełnienia
braków tej oceny. Zakres materiału do uzupełnienia oraz formę jego sprawdzenia ustala
nauczyciel przedmiotu i informuje o tym ucznia i jego rodziców.

Strona 29 z 44

7) Poszczególne sekcje mogą ustalać różne formy klasyfikowania śródrocznego w klasach
programowo najwyższych, uwzględniając specyfikę poszczególnych instrumentów.
8) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów artystycznych ustala się według
następującej skali ocen:
a) ocena celująca (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia znacząco wykraczają poza
wymagania edukacyjne, uczeń reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach
pozaszkolnych,
b) ocena bardzo dobra (5) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne
i uczestniczy w życiu artystycznym szkoły,
c) ocena dobra (4) oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne,
d) ocena dostateczna (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania
edukacyjne co w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej nauce,
e) ocena dopuszczająca (2) oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest
minimalne,
f) ocena niedostateczna (1) oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych,
co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
9) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych formułowane są przez nauczycieli danego przedmiotu i wynikają
z podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania.
9a) Wymagania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
10) W klasach I-III POSA klasyfikacja roczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej
oceny opisowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie,
mass mediów, języków obcych, tańca oraz ustaleniu opisowej klasyfikacyjnej oceny
zachowania.
10a) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
w klasach I-III POSA uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
11) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec II semestru w I klasie
PSM I st. i POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego przez
ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie roku szkolnego. Ocena
ta ustalana jest według skali i kryteriów ocen zawartych w ust. 8 pkt 10).
12) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec IV, V klasy cyklu
6letniego PSM I st., III, IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klas IV-VIII POSA
ustala się na podstawie egzaminu promocyjnego i opinii nauczyciela.
13) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec VI klasy cyklu 6letniego i
IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klasy VIII POSA, a w latach szkolnych
2017/2018 i 2018/2019 w klasie IX POSA, ustalana jest na podstawie egzaminu i opinii
nauczyciela.
14) Roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ogólnomuzycznych, chóru, orkiestry
i zespołów kameralnych ustalają nauczyciele prowadzący.

Strona 30 z 44

14a) W klasie VI uczniowie piszą test podsumowujący wiadomości i umiejętności
z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
15) Ocenę klasyfikacyjną z instrumentu dodatkowego ustala nauczyciel na podstawie
wybranych sposobów sprawdzania osiągnięć.
16a) Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów
artystycznych, których organizatorem jest CEA, otrzymują odpowiednio z danych zajęć
artystycznych celującą ocenę roczną i mogą być zwolnieni z egzaminu promocyjnego,
16b) Laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
roczną klasyfikacyjną ocenę celującą.
17) Nie później niż 7 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie
pisemnej, potwierdzonej podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy
w sposób analogiczny jak w przypadku informowania o ocenach klasyfikacyjnych.
W przypadku oceny nagannej zachowania, oceny niedostatecznej z przedmiotów
edukacyjnych lub w przypadku przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4 – ocenie
dopuszczającej lub niższej, wychowawca danej klasy przekazuje do sekretariatu na 21 dni
przed konferencją klasyfikacyjną listę osób zagrożonych ww. ocenami. Szkoła informuje
o tym fakcie rodziców wysłanym niezwłocznie listem poleconym.
18) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2).
18a) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
18b) Tryb zgłaszania zastrzeżeń nie dotyczy przedmiotów objętych egzaminem
promocyjnym.
19) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej
albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych
zajęć edukacyjnych. Zakres sprawdzanego materiału ustala się wcześniej z uczniem
lub jego rodzicami.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
20) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 19) lit. a), uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
21) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

Strona 31 z 44

 Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji,
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
 przedstawiciel Rady Rodziców.
22) (uchylony)
23) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
24) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem w przypadku klasyfikacyjnej
rocznej oceny niepromującej. Ocena ta może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2) i 3).
25) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
 skład komisji,
 termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.8 pkt 19a),
 zadania, pytania sprawdzające lub program,
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
c) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26) Do protokołu, o którym mowa w pkt 25), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
27) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt19a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami.

 1. Egzamin klasyfikacyjny

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Strona 32 z 44

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach
edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.
3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4) Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w ust.11 pkt 1) przeprowadza
Komisja egzaminacyjna. Program egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów objętych
egzaminem promocyjnym musi być zgodny z obowiązującym programem egzaminu
promocyjnego w danej klasie. Przepis ust. 11 pkt 3) stosuje się odpowiednio.
5) Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego
przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego
lub pokrewnego przedmiotu. Zakres i tryb tego egzaminu ustala nauczyciel oraz informuje
o nich ucznia i jego rodziców (opiekunów).
6) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien być złożony w formie
pisemnej do Dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
9) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu,
a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w pkt 4, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę
ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
10) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
11) Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych
przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.

 1. Egzamin poprawkowy

1) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, a w przypadku
przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4) – ocena dopuszczająca lub niższa, tj. oceny
niepromujące, mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 19).
2) Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie
może być zmieniona, z zastrzeżeniem ust.8 pkt 18).
3) Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał
jedną ocenę niepromującą. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

Strona 33 z 44

4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin ten musi się odbyć nie później
niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez Dyrektora szkoły komisja
w składzie:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 5) lit. b), może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego
samego lub pokrewnego przedmiotu.
7) Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej
lub formie właściwej dla egzaminu artystycznego. Decyzja w tej sprawie należy do
Dyrektora szkoły.
8) Zakres materiału poprawkowego powinien odpowiadać ocenie dopuszczającej,
a w stosunku do zajęć, o których mowa w ust. 13 pkt 4), ocenie dostatecznej. Ocena
niedostateczna z przedmiotów instrument główny, warsztaty literackie, rysunek
i malarstwo nie może być zmieniona.
9) Tematy egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący ucznia i przedkłada
je przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia.
10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz
ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
11) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
12) Niezdanie egzaminu poprawkowego, jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody
na powtarzanie klasy, skutkuje skreśleniem z listy uczniów.

 1. Egzamin promocyjny
  1) Egzamin promocyjny z przedmiotu instrument główny.
  a) (uchylony)
  b) (uchylony)
  Klasyfikacyjna ocena roczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu
  promocyjnego, z wyjątkiem laureatów i finalistów konkursów i przesłuchań, o których
  mowa w ust. 8 pkt 16).
  2) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy I POSA i PSM I st. Klasyfikacyjną ocenę
  roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

Strona 34 z 44

3) W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor szkoły powołuje komisję
w składzie:
a) Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły albo Kierownik sekcji – jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c) (uchylony)
d) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
4) Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów
według następującej skali:
a) 25 punktów – ocena celująca,
b) od 21 do 24 punktów – ocena bardzo dobra,
c) od 16 do 20 punktów – ocena dobra,
d) od 13 do 15 punktów – ocena dostateczna,
e) 11 i 12 punktów – ocena dopuszczająca,
f) do 10 punktów – ocena niedostateczna.
5) Ustala się następujące ogólne kryteria ocen gry na instrumencie:
a) 25 punktów – ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń za grę o wysokim poziomie
technicznym, wierną tekstowi nutowemu, wyjątkowo interesującą pod względem
muzycznym, znacznie wykraczającą swym poziomem ponad wymagania danej klasy
lub grupy wiekowej oraz wyróżniający się pracowitością i zaangażowaniem
w wywiązywaniu z obowiązków; ocenę celującą może także otrzymać uczeń, który
osiąga sukcesy na konkursach krajowych lub międzynarodowych lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia,
b) od 21 do 24 punktów – ocenę bardzo dobrą (5)otrzymuje uczeń za grę bardzo dobrą
technicznie, wierną tekstowi nutowemu i interesującą muzycznie oraz wykazujący się
pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu z obowiązków (np. udział
w koncertach, imprezach reprezentacyjnych), opanował zakres programu
obowiązujący w danej klasie.
c) od 16 do 20 punktów – ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń za grę dobrą technicznie,
poprawną stylowo, lecz z drobnymi uchybieniami, oraz wykazujący się systematyczną
pracą,
d) od 13 do 15 punktów – ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń za grę z wyraźnymi
uchybieniami technicznymi lub muzycznymi, lecz spełniający minimum wymagań
programowych w danym okresie edukacyjnym, z zadatkami na postęp w dalszej
nauce,
e) 11 i 12 punktów – ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który nie spełnia
wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, co nie pozwala mu
kontynuować nauki na dalszym etapie edukacyjnym,
f) do 10 punktów – ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia
wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają
mu całkowicie dalszy postęp w nauce.
6) Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny gry na instrumencie, które bierze pod
uwagę komisja egzaminacyjna i nauczyciel ustalający ocenę ucznia:
a) muzykalność i walory artystyczne interpretacji utworu,

Strona 35 z 44

b) sprawność techniczna,
c) zgodność z tekstem nutowym,
d) poprawność i swoboda aparatu gry,
e) kultura dźwięku, intonacja,
f) dyscyplina rytmiczna i agogiczna,
g) pamięć i odporność psychiczna na estradzie.
7) (uchylony)
7a) (uchylony)
8) Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje nauczyciel uczący ucznia danego
przedmiotu, uzasadniając ją pozostałym członkom komisji.
9) W przypadku rozbieżności opinii ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych
przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni,
odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy
uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.
10) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
skład komisji, imię i nazwisko ucznia, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez
komisję. W przypadku ustalenia oceny jako średniej arytmetycznej, protokół musi
zawierać również oceny cząstkowe, z tym że do wiadomości ucznia i jego rodziców
(lub prawnych opiekunów) podaje się wyłącznie ocenę końcową. Protokół może też
zawierać inne dodatkowe, istotne informacje i uwagi komisji dotyczące przebiegu
i wyniku egzaminu promocyjnego.
11) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu
z Kierownictwem Sekcji zgodnie z obowiązującym terminarzem szkoły.
12) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
13) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu
promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły może
złożyć nauczyciel uczący, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej
na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciel uczący
przedstawia pisemne uzasadnienie, w którym zobowiązany jest udokumentować
spełnianie przez ucznia warunków niezbędnych do ustalenia oceny poza trybem egzaminu
promocyjnego a w szczególności zrealizowanie wymagań edukacyjnych przewidzianych
w danym roku szkolnym.
14) W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone
w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie
przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
Uczeń, o którym mowa w ust. 12, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Strona 36 z 44

15) Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany
i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych
przepisach.
16) Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu,
łącznie z punktacją, natomiast na świadectwie szkolnym wpisuje się ocenę
bez uwzględniania punktów oraz znaków plus i minus.

 1. Realizacja projektu edukacyjnego

1) Uczniowie klas VIII-IX POSA (realizujący program ogólnokształcący na poziomie
gimnazjalnym) biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, uczniowie klasy VIII i IX
w roku szkolnym 2017/18, uczniowie klasy IX – w roku szkolnym 2018/19.
2) Projekt edukacyjny jest zespołowym i planowym działaniem uczniów.
3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas III etapu
edukacyjnego lub wykraczać poza te treści.
4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
 wybranie tematu projektu,
 określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 wykonanie zaplanowanych działań,
 publiczne przedstawienie rezultatów projektu,
 podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6) Ocena za wkład w realizację projektu edukacyjnego jest oceną opisową.
7) Temat projektu edukacyjnego oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład
w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie szkolnym ukończenia szkoły.
8) W przypadku, jeżeli uczeń brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu
edukacyjnego uczeń wskazuje, który temat projektu edukacyjnego wraz z oceną opisową
uzyskaną przez ucznia wpisuje się na świadectwie.
9) Ocena, o której mowa w punkcie 6), nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej danej szkoły.
10) W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, na
udokumentowany wniosek rodziców ucznia, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego.
11) W przypadku, o którym mowa w punkcie 10), na świadectwie, w miejscu przeznaczonym
na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.

12a. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty

1) W klasie VIII POSA przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, przy czym w latach
szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 przeprowadza się w dalszym ciągu egzamin

Strona 37 z 44

gimnazjalny obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego.
2) (uchylony)
3) Szczegółową organizację egzaminu ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 Poz. 1512), zaś 3)
szczegółową organizację egzaminu gimnazjalnego regulują Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U.
2016 poz. 2223).

 1. Promowanie

1) Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej
klasyfikacji i obejmuje:
a) promowanie uczniów do klas programowo wyższych lub ukończenia szkoły,
b) wyróżnienie i odznaczenie uczniów.
2) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą
od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4), oraz klasyfikacyjną ocenę roczną
zachowania wyższą od oceny nagannej.
3) Uczeń klasy I-III szkoły PSM I st. oraz POSA otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych otrzymał
klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4).
4) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną
ocenę roczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
a) rytmika z kształceniem słuchu,
b) kształcenie słuchu,
c) kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi,
d) podstawy kształcenia słuchu,
e) instrument główny,
f) (uchylony)
g) rysunek i malarstwo,
h) warsztaty literackie.
5) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 2) lub pkt 3) i 4), podlega
skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie
klasy. W POSA z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
6) W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę
tylko jeden raz.
7) Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) w PSM I st. uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich zajęć
edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z instrumentu
głównego lub zespołu instrumentalnego,

Strona 38 z 44

b) w POSA w klasach I-VI uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych
zająć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,80 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, a w klasach VII-VIII, a w latach szkolnych 2017/2018
oraz 208/2019 w klasach VII-IX, uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej
ocenę bardzo dobrą z instrumentu głównego lub rysunku i malarstwa, warsztatów
literackich oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 1. Ukończenie szkoły

1) Uczeń kończy Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną, jeżeli na zakończenie
klasy VIII spełnił warunki określone w § 15 ust. 13 i przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty, przy czym w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 na zakończenie
klasy IX spełnił warunki określone w § 15 ust. 13 i przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego.
2) Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI
cyklu 6letniego, klasy IV cyklu 4letniego spełnił warunki określone w art. 44zm ustawy
o systemie oświaty.
3) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych w szkole danego typu, spełnił warunki przewidziane w § 13 pkt 7,
kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem pkt 4).
4) Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o której mowa w § 13 pkt 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane
z tych zajęć.

 1. Uwagi końcowe

1) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym WSO, rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego decyduje Dyrektor szkoły.

Rozdział VIII
Zasady rekrutacji
§ 16

 1. Obowiązują zasady rekrutacji uczniów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego.

Strona 39 z 44

Zasady rekrutacji ucznia do szkoły określa regulamin rekrutacji, zatwierdzony przez Radę
Pedagogiczną Zespołu:
1) W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor szkoły powołuje spośród
nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją i wyznacza jej
przewodniczącego.
2) Do przeprowadzania badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może
powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej
3 osoby.
3) Szkoła prowadzi poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach
przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:
a) szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną w formie m.in. zajęć
praktycznych.
b) szkoła prowadzi wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej
podstawie określa możliwości i celowość wyboru przez kandydata danego
kierunku kształcenia:
 na badania przydatności składają się rozmowy z kandydatem, testy muzyczne,
zajęcia grupowe i indywidualne wymienione w ust. 1, pkt 3) litera b)
oraz badania psychologiczne na dojrzałość szkolną,
 po zakończeniu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający
listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych
oraz uzyskane przez nich oceny,
 na podstawie orzeczenia komisji wydanego na podstawie badania
przydatności.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, który ogłasza listę osób
przyjętych w ciągu 7 dni po zakończeniu badania przydatności.
4) Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
5) Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor
Zespołu na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności
odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty,
oraz świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał do tej
pory. Różnice programowe z poszczególnych przedmiotów są uzupełniane w czasie
i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

 1. (uchylony)
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może przyjąć za zgodą Dyrekcji
  i Rady Pedagogicznej ucznia niepełnosprawnego, o ile jego deficyty umożliwiają
  kształcenie zgodne profilem szkoły. W takich przypadkach Dyrekcja Zespołu wyznacza
  nauczyciela, który otoczy dodatkową opieką ucznia. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
  przystosowuje program nauczania dla ww.
 3. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie
  zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości, Dyrekcja po
  zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok
  nauki. Może on dotyczyć zarówno jednego, jak i kilku przedmiotów objętych planem
  nauczania w danej klasie. Nauczyciele prowadzący przedmioty, o których mowa
  opracowują indywidualny program nauki.

Strona 40 z 44

 1. Kryteria naboru i szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne w formie pisemnej
  i na stronie internetowej szkoły.

Rozdział IX

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 17

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników
  obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają
  odrębne przepisy.
 3. Powierzenie i odwołanie ze stanowisk należy do kompetencji Dyrektora Zespołu.

§ 18

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest
  odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
  opiece uczniów.
 2. Jednostka lekcyjna powinna być przez nauczyciela przygotowana, a metody pracy
  zróżnicowane w zależności od wieku, uzdolnień oraz stopnia zaawansowania uczniów.
 3. Nauczyciel przedmiotów artystycznych obowiązany jest prowadzić zajęcia
  w dostosowaniu do indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów w ramach
  obowiązującego programu.
 4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania oraz doskonalenia we własnym
  zakresie warsztatu pracy, zapewniającego podnoszenie poziomu dydaktycznego. Jest
  odpowiedzialny za stan powierzonych mu pomocy naukowych, wyposażenie sal
  i gabinetów, a także zobowiązany jest do dbania o sprzęt Zespołu.
 5. Nauczyciel obowiązany jest do pomocy uczniom w pokonywaniu trudności
  i niepowodzeń szkolnych poprzez:
  1) ścisły kontakt i współpracę z rodzicami,
  2) współpracę z innymi nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych,
  3) współpracę z psychologiem lub pedagogiem.
 6. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
  1) tworzenia i respektowania wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji
  i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru lub tworzenia programu/ów
  nauczania, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wyboru
  podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia,
  2) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi
  zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych,

Strona 41 z 44

5) uczestniczenia w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i wykonywania jej uchwał,
6) prowadzenia dokumentacji szkolnej,
7) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów
i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami
8) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki
nad młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli,
9) podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań
edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia.

 1. Nauczyciele i wychowawcy winni uczestniczyć w działaniach artystycznych uczniów
  wynikających z planu pracy szkoły.
 2. Opiekę wychowawczą nad uczniami każdego oddziału Dyrektor powierza jednemu
  z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. W przypadku zajęć indywidualnych opiekę
  taką powierza Dyrektor nauczycielowi gry na instrumencie głównym.
 3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
  i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
  którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,
  jak i z różnymi problemami w nauce i wychowaniu).
 4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
  1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
  2) wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich
  pomocy w swoich działaniach,
  3) włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu.
 5. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
  1) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w zakresie rozwoju
  fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów,
  2) inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów,
  3) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
  uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
  4) współpracy z rodzicami,
  5) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie
  działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
  6) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania
  oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie,
  7) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny
  zachowania,
  8) powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach
  klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-
  wychowawczych w formie pisemnej lub ustnej, na zebraniu z rodzicami,
  zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym
  posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:
  1) dokonuje wpisów do dziennika elektronicznego danych osobowych ucznia,
  2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny
  cząstkowe, oceny końcowe),

Strona 42 z 44

3) przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,
4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen, wypełnia dokumentację związaną
z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne
motywacje ocen nagannych z zachowania),
5) dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu
szkoły),wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,
6) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami
i potrzebami,
7) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach),
8) odnotowuje w dzienniku elektronicznym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy
osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy.

 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych w szkole w zakresie
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
  a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  b) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  c) Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
  uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
  d) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi, kompetencji oraz potencjałowi
  uczniów w celu efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  e) Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwo w życiu
  szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia
  oraz planowania dalszych działań.
  13a) (uchylony)
  13b) (uchylony)
  13c) (uchylony)
  13d) (uchylony)
  13e) (uchylony)
  13f) (uchylony)
  13g) (uchylony)
  13h) (uchylony)
  13i) (uchylony)

§ 19

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu (lub za jego zgodą)
i poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 20

Strona 43 z 44

Zespół prowadzi edukację artystyczną w środowisku oraz działalność innowacyjną
i promocyjną po przez:
1) współpracę z akademickimi placówkami naukowymi,
2) organizację ogólnodostępnych koncertów, wystaw i wykładów na tematy artystyczne,
we współpracy z władzami regionu, organizacjami i instytucjami artystycznymi
i edukacyjnymi,
3) organizację „Dni Otwartych Drzwi” dla rodziców oraz uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do podejmowania zajęć
artystycznych,
4) prowadzenie i stałą aktualizację szkolnej strony internetowej,
5) kontakt z mediami,
6) publikowanie i udostępnianie w sprzedaży szkolnych wydawnictw, prezentujących
dorobek literacki, kompozytorski i plastyczny uczniów i pedagogów,
7) nagrywanie płyt i filmów z utworami muzycznymi i pokazami teatralnymi,
wykonywanymi przez uczniów i pedagogów,
8) organizację kursów mistrzowskich, plenerów artystycznych, konferencji i sympozjów,
9) współpracę z wybitnymi artystami-muzykami, plastykami, aktorami i literatami
oraz pedagogami z innych placówek,
10) działalność szkolnych zespołów artystycznych, w których współpracują uczniowie,
pedagodzy i absolwenci ZPSA.

§ 20a

 1. Każda praca wykonana pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu artystycznego podczas
  trwania nauki w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem stanowi
  własność Szkoły. Szkoła może ww. pracą dysponować następującym zakresie:
  1) utrwalanie,
  2) publikowanie w katalogach, czasopismach oraz na stronie internetowej Szkoły,
  3) zwielokrotnianie,
  4) wystawianie,
  5) wprowadzanie do pamięci komputera.
 2. Szkoła ma obowiązek przy każdej publikacji oznaczać pracę nazwiskiem i imieniem
  autora.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Zespół prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi
  przepisami.
 2. Zespół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami o wzorze i treści ustalonej
  odrębnymi przepisami.

Strona 44 z 44

Skip to content